رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده عمومی سه‌شنبه، 14 آذر 1396

شبکه بهداشت و درمان سروآباد در نظر دارد اموال و وسایل اسقاطی شامل: وسایل اداری، دستگاهها و سایر لوازم متفرقه اسقاط و ... خارج از رده شبکه را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

 

مدت زمان تحویل اسناد مزایده به شرکت کنندگان در مزایده:

   از تاریخ نشر آگهی 14/9/96 لغایت 25/9/96

آدرس محل تحویل اسناد مزایده به شرکت کنندگان در مزایده:

استان کردستان- شهرستان سروآباد-شبکه بهداشت و درمان سروآباد

آدرس محل بازدید از اموال و وسایل اسقاطی: شهرستان سروآباد-شبکه بهداشت و درمان سروآباد

 

مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف، ب و ج) :

از تاریخ 26/9/96 لغایت تاریخ 4/10/96

 

نوع و مبلغ سپرده شرکت در مزایده:

مبلغ سپرده شرکت در مزایده را بصورت اصل فیش بانکی یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر( باحداقل اعتبار سه ماهه) بنام شبکه بهداشت و درمان شهرستان سروآباد واریز و ارائه گردد.

 

تاریخ کمیسیون مزایده و بازگشایی مدارک و پیشنهادات(پاکات الف-ب-ج) :

مورخه 6/10/1396 صبح روز چهارشنبه  ساعت 10 صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه می باشد. ضمناً شرکت های شرکت کننده یا مزایده گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با  شماره تلفن 34823795 واحد امور عمومی تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http//iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان http://muk.ac.ir  مراجعه فرمایند.

یا ضمناً کلیه هزینه های کارشناسی و آگهی مزایده بر عهده برندگان مزایده می باشد.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان

 
پورتال اخبار