رهبری

بدنه خبر

مراسم تودیع و معارفه سرپرست مرکز بهداشت بیجار چهارشنبه، 20 دی 1396

به گزارش روابط عمومی شبکه  بهداشت ودرمان بیجار مراسم تودیع ومعارفه رئیس مرکز بهداشت باحضورمسئولین حراست، امور اداری مالی ، ریاست بیمارستان وسایرمسئولین واحدهای تابعه مرکز بهداشت درسالن جلسات بیمارستان امام حسین(ع) برگزارگردید

در این مراسم دکتر مظاهری مدیر شبکه بهداشت ودرمان آقای مجید قیدار پور رابعنوان سرپرست مرکز بهداشت تعیین واز زحمات مهندس علی دانشور در دوران تصدی رئیس مرکز بهداشت تشکر وقدردانی گردید.

 
 
 
پورتال اخبار