رهبری

بدنه خبر

شرایط استعلام بهاء واگذاری خدمات حمل و نقل زباله های غیرعفونی - بیمارستان کوثر سنندج چهارشنبه، 4 بهمن 1396

شرایط استعلام بهاء واگذاری خدمات حمل و نقل زباله های غیرعفونی

 مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر در نظر دارد به منظور توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی در ارائه خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود، در اجرای آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه برابر مقررات به استناد  بند 20مصوبات پنجمین جلسه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی نسبت به خرید و تامین خدمات حمل و نقل زباله های بیمارستانی کوثر را از طریق برگزاری استعلام  به شرکت های صلاحیت‌دار واگذار نماید . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار