رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه (استعلام بها) پنجشنبه، 5 بهمن 1396

شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه در نظر دارد براساس مقررات قانونی و آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

امور خیاطخانه

واحدهای تابعه شبکه را از طریق استعلام بها به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی(به افراد حقیقی یا حقوقی و یا شرکتهای واجد شرایط صلاحیت دار) به شرح ذیل واگذار نماید:

·        بیمارستان شهبد بهشتی قروه

*********************************************

مدت زمان تحویل اسناد استعلام به شرکت های داوطلب: از تاریخ نشر آگهی (ده روز کاری)

محل تحویل اسناد استعلام به شرکتهای داوطلب: استان کردستان-شهرستان قروه- خیابان طالقانی- میدان بسیج خیابان 17 شهریور- شبکه بهداشت و درمان قروه-دبیرخانه شبکه

*********************************************

مهلت دریافت و ارسال پیشنهادات(پاکات الف، ب و ج): شرکتهای دارای مجوز می توانند از تاریخ 7/11/96 لغایت تاریخ 17/11/96 جهت دریافت و از تاریخ 18/11/96 لغایت 28/11/96 جهت ارسال پیشنهادات اقدام نمایند.

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات ( پاکات الف، ب و ج) اسناد استعلام:

استان کردستان-شهرستان قروه-خیابان طالقانی-میدان بسیج خیابان 17 شهریور-شبکه بهداشت و درمان قروه-واحد حراست شبکه- کدپستی: 6661885681

*********************************************

نوع  و مبلغ تضمین شرکت استعلام(برای هر قرارداد بطور جداگانه):

مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار 3ماه از تاریخ درج آگهی به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی استعلام برای هر قرارداد بطور جداگانه واریز نمایند

*********************************************

تاریخ بازگشایی مدارک و پیشنهادها(پاکات الف، ب ، ج): مورخ 30/11/96صبح روز دوشنبه ساعت 10 در محل دفتر مدیریت شبکه می باشد.

********************************************

در ضمن شرکتهای شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای                                    7-08735220156 تماس حاصل و یا به سایت اطلاع رسانی استعلام ها به آدرس:

شرکت کنندگان در مناقصه می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 36223710-087 اداره  امور عمومی تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس  (http//iets.mporg.ir) و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان (http//muk.ac.ir)  مراجعه فرمایند.

·        لازم بذکر است که هزینه های آگهی استعلام بر عهده ی برنده استعلام می باشد

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

 
پورتال اخبار