رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه پنجشنبه، 5 بهمن 1396

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز در نظر دارد امور خدماتی و اپراتوری تلفنخانه بیمارستان امام خمینی(ره) که بصورت 24 ساعته اداره می گردد را بمدت یکسال به شرکت های واجد شرایط و ثبت شده که صلاحیت آنها مورد تأیید اداره کار می باشد واگذار نماید.

*********************************************

مدت زمان تحویل اسناد مناقصه به شرکت های داوطلب:

   از تاریخ 7/11/96 لغایت 14/11/96

مهلت ارسال پاکت ها(سه پاکت الف، ب و ج)

لغایت 24/11/1396 (لطفاً در پشت پاکت درج فرمائید مربوط به مناقصه تلفنخانه)

نوع  مبلغ سپرده شرکت در مناقصه:

مبلغ 20000000 ریال(بیست میلیون ریال) را بصورت اصل فیش بانکی به شماره حساب همراه 7120886 حساب ودایع و سپرده شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقزنزد بانک رفاه شعبه جمهوری و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر، حداقل با اعتبار سه ماه از تاریخ درج آگهی واریز و ارائه نماید.

*********************************************

پاکت الف: حاوی فیش و یا ضمانتنامه بانکی

پاکت ب: حاوی اساسنامه شرکت، تعیین صلاحیت اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، آخرین تغییرات روزنامه، رضایتنامه کارفرمای قبلی و درصورت فعالیت در هر یک از ارگانها رضایت کارفرما فعلی (درصورت اثبات داشتن قرارداد شرکت برنده با یکی از ارگانها در زمان شرکت در مناقصه و عدم ارسال و ارائه رضایت نامه قرارداد فی مابین لغو و برابر مفاد قرارداد اقدام خواهد شد)

پاکت ج: حاوی قیمت پیشنهادی

پاکات الف و ب و ج در یک پاکت با پست سفارشی به آدرس:

سقز- بلوارحافظ- مرکز بهداشت طبقه دوم -واحد حراست کدپستی 6681744593 ارسال گردد

تاریخ بازگشایی پاکات: مورخه 29/11/1396 ساعت 9 صبح در محل دفتر مدیریت شبکه

ضمناً شرکت کنندگان در مناقصه می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر با شماره 36223710-087 تماس حاصل نمایند.

 

به مدارک ناقص و یا مبهم در قیمت های پیشنهادی ترتیب اثر داده نخواهد شد

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
پورتال اخبار