رهبری

بدنه خبر

مناقصه : اجرای عملیات سازه ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان چهارشنبه، 11 بهمن 1396

آگهی فراخوان مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان در نظردارد اجرای عملیات سازه ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان را از طریق مناقصه عمومی(یک مرحله ای) به شرکتهای ذیصلاح واجد شرایط واگذار نماید.

موضوع مناقصه : اجرای عملیات سازه ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 محل اجرای عملیات : استان کردستان شهر سنندج

مبلغ برآورد اجرای عملیات :63056249315ریال (شصت و سه میلیارد و پنجاه و شش میلیون و دویست و چهل و نه هزار و سیصدوپانزده ریال)

محل تامین اعتبار : (منبع اعتباری : اوراق اسناد خزانه اسلامی )

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 2582000000ریال (دو میلیارد و پانصد و هشتاد و دو میلیون ریال )

شرکت کنندگان می توانند مبلغ تضمین را به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه و یا واریز به شماره حساب اعلامی در اسناد مناقصه واریز و ارائه نمایند.

تاریخ انتشار نوبت اول : 12/11/96

تاریخ انتشار نوبت دوم: 19/11/96

شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه از تاریخ نشر آگهی به آدرس http://iets.mporg.ir پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات و یا سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان(بخش اطلاعیه ها) به آدرس MUK.AC.IR مراجعه نمایند.

آخرین مهلت ارسال مدارک، شرایط مناقصه و پیشنهادات: شرکت کنندگان بایستی نسبت به ارسال کلیه مدارک ، اسناد و شرایط مناقصه (تکمیل شده) (دستی یا پست ) لغایت تاریخ 3/12/1396 به آدرس کارفرما اقدام نمایند.

آدرس کارفرما :استان کردستان– شهرستان سنندج- میدان آزادی– ابتدای خیابان آبیدر– دبیر خانه (محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان–کد پستی 6618634683 

تاریخ تشکیل کمسیون مناقصات و بازگشایی پیشنهادات : کمیسیون مناقصات در تاریخ 9/12/1396 ساعت 9 صبح روز چهارشنبه  در سالن جلسات ستاددانشگاه برگزار خواهد شد.

نمایندگان مناقصه گران شرکت کننده در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی با دردست داشتن معرفی نامه رسمی (از شرکت متبوع خود) و کارت شناسایی معتبر در جلسه شرکت فرمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33288915-087 تماس حاصل فرمایید.

جهت کسب اطلاعات فنی با دفتر مرکزی مهندسین مشاور پی خاک بوم با شماره 44765507-021 تماس حاصل نمایند. 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی کردستان 
 
دانلود اسناد مناقصه 
 
پورتال اخبار