رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی(یک مرحله ای) واگذاری خدمات مربوط به تلفنخانه واحدهای شبکه بهداشت ودرمان مریوان دوشنبه، 16 بهمن 1396

شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان در نظر دارد به منظور توسعه و مشارکت بخش غیردولتی،ارتقاء کیفی خدمات هتلینگ بیمارستانها و در اجرای طرح تحول نظام سلامت ، خدمات مربوط به امور تلفنخانه واحدهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای

به بخش خصوصی شرکتهای واجد شرایط صلاحیت داربه مدت یکسال به شرح ذیل واگذار نماید.

*********************************************

محل و مدت زمان تحویل اسناد استعلام مناقصه به داوطلبان:

محل تحویل اسناد به داوطلبان: استان کردستان-شهرستان مریوان-میدان نوروز- شبکه بهداشت و درمان واحد امور اداری

زمان تحویل اسناد به داوطلبان:ازتاریخ نشرآگهی 15/11/96 لغایت 26/11/96 به غیر از روزهای تعطیل

*********************************************

نوع  و مبلغ تضمین شرکت در استعلام مناقصه:

مبلغ 20000000 (بیست میلیون ریال) را بصورت اصل فیش بانکی شماره حساب8379397 نزد بانک رفاه بنام حساب سپرده شبکه بهداشت و درمان مریوان یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبرمعادل مبلغ فوق (با مدت اعتبار حداقل 3ماه) شبکه بهداشت و درمان مریوان

*********************************************

نحوه و تاریخ آخرین مهلت ارسال پیشنهادات:

در پاکت های: پاکت الف-اصل فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی

پاکت ب: اسناد آگهی استعلام مناقصه  پاکت ج: فرم پیشنهادی قیمت و فرمهای شرایط واگذاری مهر و امضا شده داوطلب باید هر سه پاکت الف، ب و ج را در یک پاکت واحد گذاشته و از طریق پست سفارشی حداکثر تا پایان وقت اداری2/12/96 آدرس: کردستان- شهرستان  مریوان- میدان نوروز-شبکه بهداشت و درمان واحد حراست ارسال نمایند.

تاریخ بازگشایی: 6/12/1396

 ضمناً شرکتهای شرکت کننده یا مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای  34601550-087 تماس حاصل و یا به سایت اطلاع رسانی استعلام ها به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا وب سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه فرمایند.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

 
پورتال اخبار