رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده عمومی شنبه، 21 بهمن 1396

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرواباد در نظر دارد اموال و وسایل اسقاطی شامل : وسایل اداری ، دستگاه ها و سایر لوازم متفرقه اسقاط و ...... خارج از رده شبکه را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .

*****************************************

مدت زمان تحویل اسناد مزایده به شرکت کنندگان در مزایده : از تاریخ نشر آگهی21/11/1396 لغایت 30/11/1396                          

آدرس محل تحویل اسناد مزایده به شرکت کنندگان در مزایده : استان کردستان – شهرستان سروآباد – شبکه بهداشت و درمان سروآباد

آدرس محل بازدید از اموال و وسایل اسقاطی : شهرستان سروآباد – شبکه بهداشت و درمان سروآباد

********************************************

مهلت ارسال پیشنهادات ( پاکات الف و ب و ج ) :از تاریخ1/12/1396 لغایت تاریخ10/12/1396

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات ( پاکات الف – ب- ج) اسناد مزایده : استان کردستان – شهرستان سرواباد – شبکه بهداشت  - واحد دبیر خانه(محرمانه)

*********************************************

نوع و مبلغ سپرده شرکت در مزایده : مبلغ سپرده شرکت در مزایده را بصورت اصل فیش بانکی و یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر ( با حداقل اعتبار سه ماهه ) بنام شبکه بهداشت و درمان شهرستان سروآباد واریز و ارائه گردد.

**********************************************

تاریخ کمسیون مزایده و بازگشتایی مدارک و پیشنهادات ( پاکات الف – ب-ج )مورخ12/12/1396 صبح روز شنبه ساعت 10 واقع  در دفتر مدیریت شبکه می باشد ، ضمناّ شرکت های شرکت کننده یا مزایده گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  34823795 واحد امور عمومی تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.ir و یا آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان به آدرس http://muk.ac.ir مراجعه نمایند.

ضمناّ کلیه هزینه های کارشناسی و آگهی مزایده بر عهده برندگان مزایده می باشد.

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی کردستان»

 

 
پورتال اخبار