رهبری

بدنه خبر

برگزاری جلسه ناظران بالینی بیمارستانها شنبه، 21 بهمن 1396

جلسه ناظران بالینی دانشکده پیراپزشکی با حضور رییس دانشکده ، معاونین و مدیران محترم گروههای آموزشی در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید. در این جلسه در مورد نحوه برگزاری کلاسهای کارآموزی در بیمارستانهای مختلف بحث و تبادل نظر گردید. 
 
پورتال اخبار