رهبری

بدنه خبر

"جلسه مرکز تحقیقات بالینی" سه‌شنبه، 24 بهمن 1396

"جلسه کمیته مرکز تحقیقات"

جلسه کمیته مرکز تحقیقات بالینی دانشکده ساعت 4 عصر روز دوشنبه 96/11/23 با حضور اعضإ تشکیل گردید . دراین جلسه 2 طرح تحقیقاتی تصویب ویک پورپوزال نیز مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

 

 
پورتال اخبار