رهبری

بدنه خبر

کارگاههی آموزشی مسئولین مالی و تعهدی واحدهای تابعه دوشنبه، 14 اسفند 1396

با توجه به پایان سال و بستن حسابهای تعهدی توسط مسئولین مالی و تعهدی واحدهای تابعه ، کارگاههی آموزشی توسط مدیریت منابع مالی در مورخ 13/12/96 روز یکشنبه در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی برگزار شد که طی آن مشکلات و مغایرتهایی که درخصوص ثبت حسابها واحدهای تابعه مطرح و راهنمایی شد و در طی آن کلی مراحل تسویه حساب طی نوشتن حسابها و با استفاده از نرم افزار تعهدی آموزش داده شد که طی آن ثبت ها بصورت عملی آموزش داده شد و شرکت کنندگان حاضر در کارگاه با استفاده از آن آموزش ثبت ها و ابهامات و مغایرتها رات رفع نمودند.

 
 
پورتال اخبار