رهبری

بدنه خبر

کارگاه یک روزه خود مراقبتی در جوانان چهارشنبه، 16 اسفند 1396

دانشگاه علوم پزشکی کردستان  درراستای تحقق توانمندسازی دانشجویان درخصوص تأمین حفظ و ارتـقاء سلامت خود، خانواده و اطرافیان، اقدام به برگزاری کارگاه یک روزه خود مراقبتی در جوانان با:

v      بیان ضرورت و اهمیت خود مراقبتی

v      نقش آموزش سلامت در برنامه خود مراقبتی

v      اولویت نگاه درمان محوریا سلامت محور

v      تعریف خود مراقبتی -خود درمانی

v      ویژگیهای خود مراقبتی

v      چگونگی شکل گیری رفتار خود مراقبتی

v      تغدیه

v      سلامت روان

v      ورزش و تحرک بدنی

 درتـاریخ 96/12/15 در سـاعت 9 لـغایت 11در سـالن اجتـماعات دانشکده یزدان پناه  و همچنین عصر روز 96/12/15 ساعت 18 لغایت 20 در سالن ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی کردستان نمود.

  
 
 
 
پورتال اخبار