رهبری

بدنه خبر

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی یکشنبه، 20 اسفند 1396
در این جلسه که با حضور رییس دانشکده و اعضاء شورا برگزار گردید، درخواست های دانشجویان و اعضای هیئت علمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
 
پورتال اخبار