رهبری

بدنه خبر

برگزاری شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی یکشنبه، 20 اسفند 1396
در این جلسه که با حضور همه اعضای شورا برگزار گردید در مورد لاین های تحقیقاتی بحث و تبادل نظر گردید و هر یک از اعضاء نظرات و راهکارهای خود را ارائه نمودند.
 
پورتال اخبار