رهبری

بدنه خبر

"جلسه شورای آموزشی " دوشنبه، 21 اسفند 1396

"جلسه شورای آموزشی"

سی وچهارمین جلسه شورای آموزشی در مورخ 96/12/19ساعت 8:15  صبح روز شنبه در دفتر ریاست دانشکده برگزارگردید. در این جلسه نماینده نمایندگان کلاسهای دانشکده،نماینده انجمن های علمی دانشکده،دبیر شورای صنفی دانشکده حضور داشتند جناب آقای دکتر محمد فتحی ضمن خیرمقدم ، هدف از جلسات مذکور رارفع مسائل ومشکلات دانشجویان وورودیهای جدیدعنوان نمود ودرباره نحوه جلسات آینده با حضور نمایندگان وشورای آموزشی بحث وتبادل نظر به عمل آمد.همچنین دراین جلسه گزارش مدیران گروه از بازدیدکارآموزیها وکارورزیها ارائه گردید.

 
پورتال اخبار