رهبری

بدنه خبر

برگزاری آزمون عملی فاینال تکنسین سلامت دهان دوشنبه، 21 اسفند 1396
آزمون فاینال عملی دانشجویان رشته تکنسین سلامت دهان در تاریخ 20 اسفندماه 1396  از ساعت 9 تا 12در 10 ایستگاه طراحی شده در کلینیک تخصصی دانشکده دندانپزشکی برگزار گردید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار