رهبری

هیات رئیسه

معرفی
  
 نام و نام خانوادگی
 سمت 
 رشته تحصیلی
وضعیت علمی
 دکتر سیامک واحدی
 رئیس دانشگاه
 فوق تخصص قلب و عروق
 استادیار
 دکتر هومن قصری
 معاون درمان
 متخصص داخلی  
 دکتر جعفر رضایی
 معاون آموزشی
 P.H.D جنین شناسی
 دانشیار
 دکتر شعبان سپهر
 معاون فرهنگی دانشجوئی
 پزشک عمومی
  -
 دکتر فرزام بیدارپور
 معاون بهداشتی
 پزشک عمومی و MPH
 -
 دکتر بهرام کندایی
 معاون پشتیبانی
  
 -
 دکتر کامبیز حسن زاده
 معاون غذا و دارو
دکترای تخصصی داروسازی
 -استاد یار
 دکتر ابراهیم قادری
 معاونت پژوهشی
 
 سید محی الدین سجادی
 مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی
 کارشناس ارشد مدیریت و دانشجوی دکترای  مدیریت DBA