رهبری

هیئت رئیسه

معرفی
 نام و نام خانوادگی
 سمت 
 رشته تحصیلی
وضعیت علمی
 دکتر سیامک واحدی
 رئیس دانشگاه
 فوق تخصص قلب
 استادیار
 دکتر هومن قصری
 معاون درمان
 متخصص داخلی  
 دکتر جعفر رضایی
 معاون آموزشی
 P.H.D جنین شناسی
 دانشیار
 دکتر حسن معیری
 معاون فرهنگی دانشجوئی
 جراح 
  -
 دکتر فرزام بیدارپور
 معاون بهداشتی
 پزشک عمومی و MPH
 -
 سیف الله مرادی
 معاون پشتیبانی
 کارشناس ارشد مدیریت دولتی و دانشجوی دکترای مدیریت
 -
 دکتر کامبیز حسن زاده
 معاون غذا و دارو
دکترای تخصصی داروسازی
 -استاد یار
 دکتر فرزین رضاعی
 معاونت پژوهشی
 روانپزشک
 -استادیار
 سید محی الدین سجادی
 مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی
 کارشناس ارشد مدیریت و دانشجوی دکترای  مدیریت DBA