رهبری

رئیس دانشگاه

معرفی ریاست
 
                                                                                                
دکتر سیامک واحدی
 فوق تخصص قلب و عروق
استادیار دانشگاه علوم پزشکی کردستان 
                                                         رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان