رهبری

اداره بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کردستان / حوزه ریاست / اداره بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
آخرین اخبار

ارسال مجموعه آموزشی آئین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاه جهت بهره برداری مدیران محترم دانشگاه

مجموعه آموزشی آئین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاه تنظیم وجهت بهره برداری برای مدیران محترم دانشگاه ارسال گردید.

پنجشنبه 3 تیر 1395

ابلاغ چک لیستهای نظارتی سلامت نظام اداری دانشگاه

چک لیستهای نظارتی سلامت نظام اداری دانشگاه ابلاغ گردید.

پنجشنبه 3 تیر 1395

ابلاغ شاخصهای عمومی واختصاصی سلامت نظام اداری دانشگاه در سال 95

شاخصهای عمومی واختصاصی سلامت نظام اداری دانشگاه در سال 95 ابلاغ گردید.

پنجشنبه 3 تیر 1395
لینکهای مفید