رهبری

واحد بازرسی


 

 وظایف:

1-  دریافت شکایات حضوری ومکتوب مردم ازواحدها و کارکنان دانشگاه .

2- بررسی و تحقیق پیرامون صحت وسقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ  نتیجه نهایی به منظور  پاسخگویی به شاکی .

3- بررسی و پاسخگویی درخصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور .

4- پیگیری واخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی واعلام پاسخ به شاکیان .

5- جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات وارائه گزارش برای ریاست دانشگاه و سازمان بازرسی کل کشور به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد .

6-  پیگیری ازنتایج گزارشهای تهیه شده .

7-  پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان .

8-  انجام سایر امور محوله طبق نظر مقام مافوق