رهبری

رئیس


دکتر محمد تمیمی
مدرک :پزشک عمومی
سمت : رئیس اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات دانشگاه
سابقه خدمتی : 20 سال
شرح وظایف :
1- نظارت بر نیروهای تابعه جهت حصول اطمینان از حسن اجرای ضوابط و مقررات گروه 2- توسعه اجرای استانداردها در نحوه ارائه خدمت به ارباب رجوع از طریق واحد پاسخگویی به شکایات 3- بازنگری مقررات و ضوابط اجرایی در واحدها با بررسی مطالعه و تحقیق 4- ارتقاء سطح مدیریت واحدها طبق قوانین و ضوابط 5- ارتقاء عملکرد واحدها و کارکنان منطبق با استانداردها 6- انطابق سازی وضعیت کلی، ساختاری و تشکیلاتی واحدها با مقررات و دستورالعملها 7- نظارت بر برنامه های بازرسی از واحدهای تحت پوشش دانشگاه 8- نظارت بر ارزیابی ، عملکرد مدیران و کارکنان و بررسی نحوه بر خود مدیران و کارکنان 9- ارائه گزارش مستمر – مقطعی و موردی به ریاست دانشگاه 10- جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش به بالاترین مقام اجرایی دستگاه 11- بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری