مدیر

مدیر آمار و فناوری اطلاعات

 
نام:  محمد سالار
نام خانوادگی:    شادمان
سمت:   مدیر آمار و فناوری اطلاعات
تحصیلات: کارشناسی کامپیوتر -نرم افزار 
شماره تماس:  33234259 
پست الکترونیکی:     s.shadman@muk.ac.ir