معرفی اداره آمار دانشگاه 

 
 
نظام سلامت در شرایط محدودیت منابع و تعدد شرح وظایف و همچنین گستردگی واحدهای ارائه خدمات در مناطق شهری و روستایی، برای افزایش کارآیی خدمات تندرستی، نیازمند مدیریت مطلوب است. لازمه مدیریت مطلوب، بهبود نظام های اطلاعات سلامت و استفاده از اطلاعات در تصمیم گیری هاست. اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی کردستان  به منظور پاسخ به این نیاز، در جهت ارتقاء کمی و کیفی نظام آماری دانشگاه، ایجاد هماهنگی های درون و برون بخشی در حوزه نظام اطلاعات سلامت، آموزش و توانمندسازی کارکنان و مدیران دانشگاه، توسعه اطلاع رسانی و توسعه فناوری اطلاعات و ایجاد پایگاه اطلاعات آماری دانشگاه تلاش می نماید.