رؤیا ماجدی
 
رئیس گروه آمار 
 
تلفن :08733234259
 
شرح وظایف
 
-----------------------------------------------------------------------
 
مهسا محمودی
 
کارشناس آمار
 
تلفن: 08733234259
 
 شرح وظایف