رابطان آمار

رابطان آمار، به طور کلی چهار وظیفه دارند که به شرح زیر می باشد:

·         جمع آوری داده ها و اطلاعات از شبکه های بهداشت و درمان و زیرمجموعه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

·         پاسخگویی به اطلاعات مورد درخواست اداره اطلاعات و انتقال داده ها در فرم های تهیه شده در این اداره.

·         شرکت در دوره های تخصصی آمار برگزار شده توسط اداره آمار دانشگاه.

·         حضور فعال در جلسات هم اندیشی برگزار شده توسط اداره آمار.

اطلاعات مربوط به رابطان آمار معاونت های مختلف را می توانید از جدول زیر بدست آورید. 

همچنین برای مشاهده شاخص های آماری هر معاونت می توانید به صفحه شاخص های آماری مراجعه نمایید.

 

نام و نام خانوادگی

معاونت

 شماره تماس

 ناصر رامش

 آموزشی

33664658

 گلاله صالحی

بهداشت

33229494

 مسعود مرادی

تحقیقات و فناوری

33664658

مرتضی محمدی

 درمان

33232855

روناک پناهی

 توسعه مدیریت و منابع انسانی

33235848

فردین قوامی 

غذا و دارو 

33666647

 نگین پرتوی

 فرهنگی و دانشجویی

33664658

 اسعد بذرافکن

 دفتر ریاست

33229393