فناوری اطلاعات

لیست کارشناسان اداره فناوری اطلاعات
 
 
 

 پرسنل شاغل در  واحد فناوری اطلاعات
 
 نام:
اقبال
 نام خانوادگی:خاطری
 سمت: کارشناس شبکه
 تحصیلات:لیسانس 
 شماره تماس: 3234259
 شماره داخلی: 268
 پست الکترونیکی:   
 

 


پرسنل شاغل در  واحد فناوری اطلاعات
 
 نام:
نعمت
 نام خانوادگی:مرادیان
 سمت: کارشناس رایانه
 تحصیلات:کارشناس رایانه-نرم افزار
 شماره تماس: 3234259
 شماره داخلی: 268
 پست الکترونیکی:   moradian@muk.ac.ir
 

 
 
 

 پرسنل شاغل در  واحد فناوری اطلاعات
 
 نام:
بهنام
 نام خانوادگی: غلامی
 سمت: 
 تحصیلات: لیسانس 
 شماره تماس:  3234259
 شماره داخلی:  268
 پست الکترونیکی:    
 


 
 
 


 پرسنل شاغل در  واحد فناوری اطلاعات
 
 نام:
آفاق
 نام خانوادگی: محمدی
 سمت:  کارشناس رایانه
 تحصیلات: کارشناس کامپیوتر- نرم افزار
 شماره تماس:  3234259
 شماره داخلی:  268
 پست الکترونیکی:    
   
 

 
 
 

 

 پرسنل شاغل در  واحد فناوری اطلاعات
 
 نام:
علی
 نام خانوادگی: ترابی
 سمت:  کاردان رایانه
 تحصیلات:
 شماره تماس:  3234259
 شماره داخلی:  268
 پست الکترونیکی: