رهبری

مدیر

معرفی
 
 
 پرسنل شاغل در  اداره حقوقی 
نام:  حدیقه 
نام خانوادگی: فتحی زاده
سمت:  رییس اداره امور حقوقی
تحصیلات:  کارشناسی
شماره تماس:    
 شماره داخلی:  
پست الکترونیکی:  
 
 

شرح وظایف

 1. جمع آوری و بررسی و تنظیم اطلاعات جهت استفاده در متن لوایح دفاعیه و دادخواستهای تنظیمی جهت ارائه به مرجع صلاحیتدار
 2. بررسی و تهیه پاسخ به شکایات و دعاوی مطروم علیه دانشگاه در مراجع قضایی و غیر قضایی
 3. پاسخگویی به تبادل لوایح و اشعلامات و اصله از تمامی مراجع که به دفتر حقوقی ارجتع گردد با رعایت مواعد قانونی
 4. بررسی و اظهار نظر در خصوص تمامی قراردادهای منعهده در سطح واحدهای تابعه دانشگاه
 5. معاضدت قضایی به همکاران شاغل در دانشگاه که در مراجع مختلف به ارشاد و معاضدت نیاز دارند
 6. ارائه مشاوره و اظهار نظرهای حقوقی به تمامی واحدهای تابعه دانشگاه
 7. شرکت در جلسات برگزاری مناقصات و... و اظهار نظرهای حقوقی در صورت لزوم
 8. پیگیری پرونده های مفتوحه دانشگاه در مراجع مختلف و اعتراض در موعد مقرر قانونی به آراء و نظرات کارشناسی که به ضرر دانشگاه باشد
 9. پیگیری پرونده های حقوقی و نظارت بر تنظیم شکایتها، دادخواستها ،تأیین دلیل ،تأیین خواسته و...
 10. پیگیری و نظارت بر انجام امور مربوط به تخلیه منازل سازمانی از طریق مراجع قضایی
 11. بررسی و نظارت بر انجام امور بررسی زمینهای با کاربری بهداشتی و درمانی و نظارت بر اخذ وثیقه و تعهد محضری از دانشجویان بورسیه خارج و داخل و...
 12.  همکاری و انجام مشاوره های حقوقی در امور مورد نیاز با مسئولین و مقامات عالی رتبه دانشگاه و...