رهبری

مرکزتحقیقات بالینی بیمارستان بعثت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کردستان / مراکز تحقیقاتی / مرکزتحقیقات بالینی بیمارستان بعثت
مرکز توسعه تحقیقات بالینی در یک نگاه
معرفی واحد:
Besat Clinical Research Development 
 

واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بعثت با هدف توانمند سازی پژوهش در بخش های بالینی بر اساس همگرایی در آموزش، خدمت و درمان   در تیر ماه 1385تشکیل  گردیده است.

ساختار این واحد از سه بخش(1- کمیته اجرایی 2- کمیته مشاورین و 3- شورای پژوهشی) تشکیل شده است. از برنامه های این واحد برگزاری کارگاه های توانمند سازی و ارائه مشاوره با حضور افراد توانمند در زمینه های مختلف پژوهشی است که همه روزه در واحد حضور دارند. در این واحد تصویب طرح های تحقیقاتی اعضای هیئت علمی و محققین فعال بیمارستان با اعطای سقف مشخصی از کمک هزینه انجام می گیرد.
 

اخبار مرکز توسعه بالینی بعثت

راه اندازی وب سایت مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان بعثت سنندج

وب سایت مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان بعثت سنندج در آذر ماه 93 افتتاح شد.

دوشنبه 10 آذر 1393