رهبری
آزمایشگاه عمومی

تجهیزات این آزمایشگاه:

§       آب مقطر گیری

§       اتوکلاو

§       فور(oven)

§       فریزر-70درجه

§       کرایوکات

§       میکروسانتریفوژ

§       دستگاه یخ ساز

§       PH متر

§       ورتکس

§       ترازوی دیجیتال

§       بن ماری

§       هات پلیت