رهبری
آزمایشگاه مهندسی ژنتیک

تجهیزات این آزمایشگاه:

§       انکوباتور

§       انکوباتور شیکردار

§       سانتریفیوژ یخچال دار

§       بن ماری

§       هود لامینار

§       فریزر -20 درجه