رهبری
آزمایشگاه مولکولی

 تجهیزات این آزمایشگاه:

§       الکتروفورز افقی

§       دستگاه سینرژی (چهارکاره: اسپکتروفتومتری، لومینسانس، فلوروسانس، نانودراپ)

§       دستگاه Real time Pcr 

§       ترموسایکلر (معمولی و گرادیانت)

§       HPLC 

§       اسپکتروفتومتری

§       ژل داکتیو منتیشن

§       میکروویو 

§       فریزر  20- درجه

§       ورتکس

§       هود رومیزی