رهبری
آزمایشگاه کشت سلول

تجهیزات این آزمایشگاه:

§       انکوباتور CO2 دار

§       میکروسکوپ اینورت فلورسنت

§       هود فیوم شیمیایی

§       استریومیکروسکوپ

§       سانتریفیوژ یخچال دار

§       مولتی پوراتور

§       هسته شمار سلولی(Nucleocounter)  

§       آب مقطرگیری دوبار تقطیر

§       تانک ذخیره نیتروژن مایع

§       پمپ خلا