رهبری
آزمایشگاه پرتئومیکس

تجهیزات این آزمایشگاه

§       سیستم الکتروفورز عمودی

§       دستگاه انتفال نیمه خشک (Semi Dry)  

§       دستگاه ثبوت و ظهور  Proseccor) (x-Ray Film  

§       ورتکس

§       هود لامینار