رهبری
اعضای هیئت موسس

C.Vفایل

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

نام و نام خانوادگی

C.V

دانشیار

فارماکولوژی

دکترکامبیز حسن زاده

C.V

دانشیار

فیزیولوژی

دکتر اسماعیل ایزدپناه

C.V

استاد

آناتومی

دکتر فردین فتحی

C.V

دانشیار

هماتولوژی

دکتر علی جلیلی

C.V

استاد

میکروبیولوژی

دکتر رشید رمضان زاده