رهبری
همکاران مرکز

(C.V) فایل

مدرک تحصیلی

پست

نام و نام خانوادگی

C.V

لیسانس علوم آزمایشگاهی

کارشناس آزمایشگاه

پونه خلوتیان

C.V

فوق لیسانس ایمونولوژی پزشکی

کارشناس پژوهش

فاطمه زمانی

C.V

فوق لیسانس بیوشیمی پزشکی

کارشناس پژوهش

جواد حسینی