رهبری
اعضای شورای پژوهشی

C.Vفایل

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

نام و نام خانوادگی

C.V

دانشیار

فارماکولوژی

دکترکامبیز حسن زاده

C.V

دانشیار

فیزیولوژی

دکتر اسماعیل ایزدپناه

C.V

استاد

آناتومی

دکتر فردین فتحی

C.V

دانشیار

هماتولوژی

دکتر علی جلیلی

C.V

استاد

میکروبیولوژی

دکتر رشید رمضان زاده

C.V

دانشیار

ویروس شناسی

دکتر مظاهر خدابنده لو

C.V

استادیار

انگل شناسی

دکتر محمد باقر خادم-عرفان

C.V

استادیار

فیزیولوژی

دکتر محمد رامان مولودی

C.V

استادیار

ایمونولوژی

دکتر آرام مکاری زاده

C.V

استادیار

بیوشیمی

دکتر محمد عبدی

C.V

استادیار

فوق تخصص ایمونولوژی، آسم و آلرژی

دکتر رسول نصیری کالمرزی

C.V

استادیار

آمار

دکتر بیژن نوری