رهبری
معرفی
تاریخچه:

مرکز تحقیقات  سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با استفاده از توانائیهای علمی و تخصصی اساتید مجرب و آزمایشگاههای مجهز کشت سلولی، مولکولی، تراریخت و مهندسی ژنتیک در زمینه کشت سلولی، سلولهای بنیادی جنینی و بزرگسال و تمایز آنها ، تولید سلول های القای شده پرتوان iPS)) و ... در قالب پروژه های تحقیقاتی و رساله های تحصیلات تکمیلی  در دانشکده پزشکی سنندج آغاز به کار نمود، که در سال 1383 توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحـت عنوان : ((مرکز تحقیقات علوم سلولی و مولکولی )) به تصویب رسـید. مرکز تولید موش تراریخت نیز در زمینه تولید مدل های موش تراریخت و ناک اوت ژن های مختلف در فروردین ماه سال 1391 افتتاح گردید.