رهبری

اساسنامه مرکز تحقیقات سلولی - ملکولی

 

ماده 1 : کلیات

 مرکز تحقیقات علوم سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی کردستان که در این اساسنامه "مرکز تحقیقات" نامیده می شود به منظور گسترش پژوهش، تربیت نیروی انسانی در جهت انجام تحقیقات راهبردی و مولکولی در علوم پزشکی و ارائه راه حل در امور مختلف بهداشتی درمانی تاسیس شده است.

ماده 2 : اهداف

1.       گسترش ، توسعه و بکارگیری دانش بشری در سطح سلولی و مولکولی در زمینه تشخیص و درمان بیماریها.

2.       تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه پزشکی مولکولی  از طریق پذیرش دانشجو در مقاطع و رشته های مختلف  علوم پایه پزشکی خصوصا رشته علوم سلولی و مولکولی و نیز آموزش روشهای نوین تشخیص و درمان بیماریها در سطح مولکولی به پزشکان منطقه از طریق روشهای مختلفی همچون برگزاری کارگاههای بازآموزی.

3.       پژوهش و تحقیق در سطوح basic، اپیدمیولوژیک و بالینی و ایجاد الگوی منظم پژوهش پزشکی به منظور بازنگری سرویس‌های ارائه خدمات، حل مسایل و مشکلات بیماران و ارتباط با سایر مراکز علمی و تحقیقاتی، محققان، اساتید و دانشمندان در ایران و خارج از ایران.

4.       ترغیب و تشویق محققان مستعد در منطقه و ارائه مشاوره و کمک به پزشکان و دانشجویان پزشکی و گروه‌های وابسته و سایر محققان برای طراحی پروژه‌های تحقیقاتی، بررسی پروپوزالهای رسیده و کمک به اجرای آنها.

5.       کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقی و اجرایی مربوطه در داخل کشور و نیز همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی جهت انتقال فن آوریهای مهم و بروز به کشور با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.

6.       بکارگیری ابزارها و تکنیکهای مناسب در حوزه هائی مختلفی همچون ژنتیک مولکولی،ژنومیکس ،پروتئومیکس، بیوانفورماتیک و بیولوژی سیستمها برای فهم هرچه بیشتر و بهتر مکانیسم بیماریزائی در بیماریهای مختلف و درمان آنها

7.       انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی بر روی سلولهای بنیادی در راستای کمک به شناخت هرچه بیشتر این سلولها و ایجاد بستر مناسب جهت بکارگیری آنها در درمان سلولی و ملکولی بیماریها

8.       ایجاد مدلهای سلولی و حیوانی ترانسژن جهت بررسی ژنتیکی بیماریهای انسانی به منظور تشخیص و درمان سریع، دقیق و مطمئن آنها

9.       انجام پژوهشهای پیشرفته در خصوص تشخیص و درمان سرطانهای مختلف از طریق بکار گیری روشهای نوین سلولی و مولکولی

 

 


ماده 3- ارکان مرکز شامل:

الف) شورایعالی مرکز    ب) رئیس مرکز تحقیقات    

ماده 4- اعضای شورایعالی مرکز تحقیقات علوم سلولی و مولکولی  دانشگاه علوم پزشکی کردستان به شرح زیر است:

1.       ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان.

2.       معاونت امور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

3.       معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

4.       رئیس مرکز تحقیقات علوم سلولی و مولکولی  دانشگاه علوم پزشکی کردستان

5.       سه عضو هیئت علمی یا آکادمیک مرکز تحقیقات به پیشنهاد ریاست مرکز و با تائید ریاست دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 

 

 

 

 

ماده 5 : وظایف شورایعالی مرکز بشرح زیر می باشد :

1.       تصویب سیاستهای کلی مرکز تحقیقات

2.       بررسی و تصویب پروژه‌های سایر دانشگاه‌ها و سازمانهای علمی و تحقیقاتی و یا بین‌المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه.

3.       ارزیابی و بررسی سالیانه فعالیتها و گزارشات مرکز تحقیقات

4.       بررسی و تصویب و ارزیابی بودجة سالیانه مرکز تحقیقات براساس قوانین موجود.

5.       پیشنهاد چارت سازمانی مرکز تحقیقات.

6.       ارزیابی و بررسی و تصویب پیشنهادات و درخواست‌های محققان و اعضای آکادمیک مرکز تحقیقات.

 

 

تبصره 1: مصوبات شورایعالی مرکز باید براساس سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

ماده 6- رئیس مرکز تحقیقات:

با پیشنهاد شورایعالی مرکز تحقیقات و تائید و حکم ریاست دانشگاه علوم پزشکی کردستان به مدت چهار سال منصوب می‌گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.

 

ماده 7- وظایف رئیس مرکز تحقیقات:

رئیس مرکز تحقیقات بالاترین مقام اجرایی و رئیس شورای پژوهشی و مسئول نظارت بر کلیة فعالیت‌های علمی و پژوهشی مرکز خواهد بود

 

ماده 8- اعضای مرکز تحقیقات علوم سلولی و مولکولی:

اعضای مرکز تحقیقات علوم سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی کردستان دو دسته می‌باشند.

الف) اعضا پیوسته شامل: اعضای هیئت علمی و متخصصین شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و سایر کارشناسان که تجارب کافی داشته باشند.

ب) اعضای وابسته شامل: اعضای هیئت علمی که در سایر دانشگاههای علوم پزشکی یا سازمانهای علمی داخل کشور و یا خارج کشور اشتغال دارند.

 

 

ماده 9 : منابع مالی مرکز

الف) درآمدهای حاصل از سرویس‌هایی که مرکز تحقیقات ارائه می‌کند (براساس روال قانونی)

ب) کمک های مردمی و هدایای مردم و سایر سازمانها و نهادها.

ج) اعتبارات تخصیص داده شده از سوی ریاست دانشگاه و سایر اعتبارات دولتی

با توجه به مصوبه مورخ ……………… شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، این اساسنامه در 9 ماده و یک تبصره به تصویب رسد.