رهبری
طرح های خاتمه یافته

بررسی مقاومت دارویی ویروس HIV نسبت به داروهای ..... در مهتادین تزریقی مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری شهرستان سنندج

بررسی تاثیر سلژیلین بر تمایز عصبی و بیان ژن فاکتورهای نوروفیک در سلول های بنیادی عصبی موش

بررسی ارتباط ویروس xmrv با سرطان پروستات

ارزیابی اثر دونپزیل بر تحمل به اثرات ضد دردی و وابستگی ناشی از مصرف مورفین در موش صحرایی

شیوع و سیر عفونت ویروس هپاتیت C در بین اهدا کنندگان خون ایران: مروری نظام مند و متا آنالیز

جداسازی سلول های بنیادی جنینی از جنین موش با نژاد C57BL6 و بررسی تاثیر آنژیوتانسین 2 بر تمایز آن ها به سلول های قلبی

بررسی اثرات درمانی سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان بر روی پانکراتیت القا شده در موش آزمایشگاهی

بررسی اثرات درمانی سلول های مزانشیمی بند ناف بر مدل پانکراتیت مزمن در موش آزمایشگاهی

تعیین تیپ مولکولی استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده ...

بررسی اثر پروتئین آلفا-گلیادین بر القا پاسخ های دمیلینه کننده خودایمن در سیستم اعصاب مرکزی موش C57BL/6

بررسی اثر تالیدومید بر تحمل به اثرات ضد دردی مرفین در موش صحرایی

تاثیر هیپرترمی بر ویژگی های ایمونومدولاتوری سلول های بنیادی مزانشیمال با استفاده از واکنش مختلط لنفوسیتی

بررسی اثر گلابریدین بر مقاومت دارویی سلول های HL-60 مقاوم به وینکریستین

بررسی اثر عصاره ملک ازرق بر سطح IL-8  در سلول های سرطانی معده (MKN-45) مواجهه یافته با هلیکوباکترپیلوری

بررسی جهش های نقطه ای ژن embB و ارتباط آن با مقاومت به اتامبوتول در ایزوله های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

بررسی فراوانی عفونت کلامیدیا ترکئوماتیس در زنان ایرانی- متاآنالیز

بررسی فراوانی عفونت ژنیتال نیسریا گونوره در زنان باردار و زنان با سقط جنین خودبخودی

بررسی فراوانی ژن های ویرولانس pap,afa,hly,cnf در اشرشیا کلی جدا شده از بیماران با عفونت دستگاه ادراری در بیمارستان توحید و بعثت شهرستان سنندج در سال 94

تاثیر هایپرترمی بر سطح اینترلوکین 10 در مایع رویی واکنش مختلط  لنفوسیتی

تاثیر هایپرترمی بر سطح IFN-gamma در مایع رویی واکنش مختلط لنفوسیتی