رهبری
کتاب های چاپ شده مرکز تحقیقات سلولی ومولکولی

مبانی ژنتیک و مشاوره ژنتیکی

دکتر عباس احمدی

دکتر محمد عبدی

محمد نظیر منبری

تکنولوژی کشت سلول های حیوانی

مترجمان: دکتر فردین فتحی، دکتر صبریه امینی، دکتر اسماعیل ایزدپناه، دکتر عباس احمدی