رهبری
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
آدرس:سنندج- خیابان پاسداران- پایین تر از بیمارستان قدس- روبروی هتل شادی- پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان- دانشکده پزشکی- مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی 
 
 آدرس الکترونیکی: cmrc.muk@gmail.com
شماره تماس: 08733664654- 08733664643   داخلی : 8389