رهبری
مرکز تولید موش تراریخت

 
دانشگاه علوم پزشکی کردستان با حمایت معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت متبوع و ستاد فناوری و راهبردی سلولهای بنیادی به منظور راه اندازی مرکزی مستقل جهت تولید موشهای تراریخت، بعنوان اولین مرکزی که در تاریخ 89/8/19   توانست موش  تراریخت کاملا سبز را در کشور تولید کند به مرحله بهره برداری نهائی رسید. در این مرکز امکان انجام کلیه مراحل مربوط به تولید موشهای تراریخت شامل مدلهای مختلف بیماریهای ژنتیکی، سرطانها و نیز مدلهای مختلف بیولوژیک بصورت افزایش ، کاهش یا فقدان عملکرد ژنهای مورد نظر ، وجود دارد.

مشخصات مرکز:

الف : این مرکز با مشاوره  و نقشه ارائه شده از طرف یک کمپانی خارجی در فضائی به مساحت حدود 150 متر و با هزینه ای حدود 500 میلیون تومان  ساخته  و تجهیز شده است بطوریکه دارای:

1-   سیستم هواساز کاملا پیشرفته و مجهز به فیلتر Hepa ( جهت ایجاد  اتاق تمیز با شرایط SPF)

2-   دوش هوا(Airshower )  

3-   اتاق شستشوی قفس

4-   ست قفسهای پلی سولفونامید کمپانی Biobiz که خود این قفسها هم به یک هواساز اختصاصی متصل هستند

5-    اتاق مخصوص تزریق DNA ، جراحی موشها و انتقال جنین 

6-     اتاق مخصوص تهیه پی پتهای تزریق و نگهدارنده  

7-   اتاق نگهداری پوشال، قفس  و غذای آماده

8-   اتوکلاو 250 لیتری

9-   اتاق مخصوص کشت سلول و دستکاری ژنتیکی سلول

10-                       اتاق الکتروفورز و بلاتینگ

11-                      اتاق PCR

12-                       آزمایشگاه مهندسی ژنتیک جهت تکثیر و دستکاری وکتورهای مختلف می باشد.

کلیه این اتاقها مجهز به تجهیزات اختصاصی مرتبط با خود می باشند. مهمترین امکانات مرکز شامل: میکروسکوپ اینورت مجهز به سیستم میکرومانیپولاسیون اتوماتیک و دستگاه Piezo، Real-Time PCR، Gradient PCR،  انواع انکوباتور کشت سلول و باکتری، انواع سانتریفیوژ و فریزر، هود  کلاس 2،  آب مقطر گیری MiliQ، ست کامل انجام بلاتینگ، دستگاه ظهور و ثبوت فیلم رادیوگرافی ، اسپکتروفوتومتر، پیکودراپ، ،میکروسکوپ جراحی جهت انتقال جنین، استریومیکروسکوپ معمولی و فلورسنت، میکروسکوپ اینورت فلورسنت ، الکتروپوراتور و ست تهیه پی پت شامل پیپت پولر، میکروفورژ، میکرو گریندرمی باشد.

ب- در این مرکز مجموعه تکنیکهای زیر که انجام آنها لازمه تاسیس یک مرکز ایجاد موش تراریخت  می باشد راه اندازی شده اند و به صورت خدمات قابل درخواست قابل ارائه می باشند:

1-   طراحی و ساخت وکتور برای ایجاد موشهای Transgenic، Knockout و Knockin

2-    مراحل لازم جهت گرفتن تخمک یا جنین از موشها

3-    انجام IVF

4-     تهیه پیپتهای تزریق DNA، نگهدارنده و پی پت مخصوص انتقال سلول بنیادی جنینی به بلاستوسیست

5-    تهیه محیط کشت اختصاصی جنین

6-     کشت جنین های معمولی و ترانسژنیک

7-   تزریق DNA به داخل پیش هسته جنین موش

8-   انتقال جنین به رحم موشهای حامله کاذب

9-   انتقال ژن به سلولهای بنیادی جنینی و تهیه سلولهای بنیادی جنینی نوترکیب ES Recombinant Cells

10-     انتقال سلولهای بنیادی نوترکیب به بلاستوسیست موش

11-     نگهداری موشها درشرایط کاملا استریل

12-     انجام سزارین برای موشهائی که در مدت زمان مقرر زایمان نمی کنند

13-     ژنوتایپینگ موشهای تراریخت

14-     خارج ساختن هسته تخمک موش (Enucleation)

15-     تزریق هسته به داخل تخمک فاقد هسته

16-     انجماد و ذوب جنین های معمولی و ترانسژنیک

از آنجائیکه ضرورت راه اندازی یک مرکز جهت ایجاد موشهای تراریخت ایجاب می کند که مدلهای ساخته شده از طریق انجماد جنینهای آنها برای ادامه تحقیقات بعدی در آینده، نگهداری و ذخیره شوند . هم اکنون  تکنولوژی انجماد و ذوب جنینها در مرکزایجاد موش تراریخت دانشگاه علوم پزشکی کردستان راه اندازی شده است