رهبری

تماس با مرکز

راه های تماس
آدرس:سنندج- خیابان پاسداران- پایین تر از بیمارستان قدس- پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان- دانشکده بهداشت
کد پستی:13446-66177
تلفن: 08733661817
نمابر:08733625131
 پست الکترونیکی:mukeh.rc@muk.ac.ir