رهبری

اساسنامه

اساسنامه مرکز


ماده 1- کلیات

مرکز تحقیقات علوم بهداشتی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی کردستان که در این اساسنامه " مرکز تحقیقات" نامیده میشود به منظور گسترش پژوهش، تربیت نیروی انسانی در جهت انجام تحقیقات راهبردی بهداشتی و محیط زیست و ارائه راه حل در امور مختلف بهداشتی درمانی تاسیس شده است.

 

  ماده 2-  اهداف

 1. توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علوم بهداشتی و محیط زیست
 2.  انجام پژوهشهای بنیادی، اپیدمیولوژیک و تحلیلی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی
 3. جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها
 4.   تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه علوم بهداشتی و محیط زست
 5. ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین
 6. کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور
 7.   همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

 

 

ماده3- ارکان مرکز عبارتند از:

 • شورایعالی
 • رییس مرکز
 • شورای پژوهشی

 

ماده4- اعضای شورایعالی مرکز عبارتند از:

 • رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
 • معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
 • رییس مرکز
 • سه نفر از اعضاء هیات علمی با پیشنهاد رییس مرکز و تایید رییس دانشگاه

 

ماده5- وظایف شورایعالی مرکز بشرح زیر می باشد:

 1. تصویب خط مشی پژوهشی مرکز
 2. تصویب طرحهای همکاری با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی پژوهشی داخل و خارج کشور و سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه
 3. بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیتهای مرکز
 4. بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده امتیازات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی
 5. تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعمل های اجرایی مرکز تحقیقات
 6. پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز

تبصره: مصوبات شورایعالی مرکز بر اساس سیاستها و خط مش ها و هماهنگی با وزارت بهداشت درمان و اموزشی پزشکی خواهد بود.

 

ماده6- رییس مرکزبه پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رییس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یکبار منصوب میگردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.

 

ماده7- وظایف رییس مرکز:

رییس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانئنی و مصوبات شورایعالی وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

 

ماده8- اعضاء مرکز: مرکز دارای دو نوع عضو به شرح زیر است:

الف) اعضاء پیوسته: که اعضاء هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند.

ب) اعضاء وابسته: که اعضاء هیات علمی سایر گروههای دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاهها و موسسسات آموزش عالی هستند.

 

ماده9- منابع مالی مرکز

الف)درآدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ب) کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج کشور

ج) اعتبارات دولتب در صورت تخصیص