رهبری

تاریخچه

تاریخچه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان با ایده پژوهش محوری، مهمترین مأموریت خود را گسترش و ارتقای فرهنگ تحقیق میداند؛ بنابراین پژوهش بعنوان عامل اصلی در استفاده، انتقال و ارتقای دانش، جزء جدانشدنی برنامه‌ریزی دانشگاه محسوب می‌شود.
در حال حاضر فعالیتهای تحقیقاتی در سطح دانشگاه در قالب دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی صورت می‌پذیرد. دانشکده‌ها به دلیل ارتباط نزدیک با دانشجویان و اعضای هیأت علمی از نظر جنبه‌های آموزشی تحقیقات حائز اهمیت هستند. مراکز تحقیقاتی از بابت نگرش تخصصی و قابلیت انجام پژوهشهای کاربردی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. بنابراین دانشگاه در زمینه تحقیقات از هرگونه ارتباط با سایر مراکز علمی در سطح داخل و یا خارج از کشور استقبال می‌نماید.یکی از مهمترین مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی کردستان مرکز تحقیقات بهداشت محیط با گرایش آب و مواد غذایی میباشد.  این مرکز در سال 1389، فعالیت خود را با هدف ارتقاء سطح دانش و توان علمی، پژوهشی اساتید، متخصصین، محققان و دانشجویان در زمینه بهداشت محیط و توسعه و ارتقاء سطح تحقیقات در این زمینه و ارتقاء سطح سلامتی جامعه و کیفیت زندگی آغاز نمود. در سال 1389 اساسنامه مرکز به تصویب شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی رسید. از بدو شروع بکار این مرکز، بیش از 20 مقاله علمی و تالیف یک کتاب (کلیات بهداشت محیط)و ترجمه دو کتاب (آلودگی هوا ، پایش کیفی آب) توسط اعضای مرکز تحقیقات صورت گرفته است.

 

این مرکز در سال 1389، فعالیت خود را با هدف ارتقاء سطح دانش و توان علمی، پژوهشی اساتید، متخصصین، محققان و دانشجویان در زمینه بهداشت محیط و توسعه و ارتقاء سطح تحقیقات در این زمینه و ارتقاء سطح سلامتی جامعه و کیفیت زندگی آغاز نمود. در سال   1389 اساسنامه مرکز به تصویب شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی رسید.