رهبری

اهداف

اهداف

  1. هدفمندسازی تحقیقات در حوزه علوم بهداشتی و محیط زیست، هزینه نمودن بودجه های تحقیقاتی بصورت هدفدار در این بخش ، حمایت از محققان در این زمینه.
  2. توسعه تحقیقات در زمینه علوم بهداشتی و محیط زیست بصورت کاربردی نمودن آنها و بهره مندی از نتایج آن در جهت حل مشکلات جامعه و تامین سلامت مردم و محیط زیست.
  3. ارتباط با سایر مراکز تحقیقات بهداشتی و محیط زیست در داخل کشور و در خارج از کشور.
  4. توانمندسازی دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های بهداشت از طریق آموزش روشهای نوین آنالیز و تشخیص عوامل آلاینده و بیماریزا در محیط با برپایی کارگاهها در این زمینه.
  5. تعیین اولویتهای تحقیقاتی منطقه بر اساس رسالت مرکز و جهت دهی طرحهای تحقیقاتی بر اساس اولویتهای بدست آمده.
  6. برنامه ریزی جهت اعزام محققان به کنگره های داخلی و خارجی و ارزیابی نتایج اعزام اعضا برای بهبود و ارتقاء طرحهای تحقیقاتی.
  7. راه اندازی آزمایشگاه های تخصصی با کادر مجرب جهت انجام روشهای نوین آنالیز دستگاهی.
  8. ارتقاء سطح علمی در کارشناسان، متخصصین، فارغ التحصیلانعلوم بهداشتی و سایر گروههای وابسته به علوم پزشکی.
  9. پیگیری کاربرد نتایج تحقیقات انجام گرفته شده در زمینههای مختلف و مراکز مرتبط، بویژه در جهت رفع مشکلات بهداشتی و محیطی استان.
  10. فراهم نمودن زمینه ایجاد پژوهشکده در دانشگاه علوم پزشکی کردستان.