رهبری

ماموریت

ماموریت

ما مصمم هستیم با تاسیس مرکز تحقیقات بهداشت محیط از طریق تشویق و ترغیب محققان و نیز دادن آموزش علمی به آنان، موجبات ارتقاء ظرفیت پژوهشی را در پیشگیری از بیماریها فراهم آوریم و زمینه را برای شرکت محققان در کنگره ها و مجامع علمی داخلی و خارجی از طریق تولید مقاله ایجاد کنیم. همچنین از طریق برقراری ارتباط با دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی داخلی و خارجی، از تجارب علمی سایر مراکز جهت ارتقاء مرکز استفاده نموده و نهایتا در جهت نیل به اهداف سند چشم انداز که دانش محوری و تولید ثروت از طریق دانش است حرکت کنیم.