رهبری

فعالیت ها

فعالیتها

  1. تعیین اواویت های پژوهشی در زمینه علوم بهداشتی و محیط زیست از طریق دریافت عناوین از طریق سازمانهای مرتبط مثل آب و فاضلاب، شهرداری، آب منطقه ای، مراکز بهداشت و سایر سازمانهای وابسته، سپس بررسی و تحلیل اطلاعات توسط اعضای علمی مرکز تحقیقات صورت گرفته و این عناوین به شورای پژوهشی دانشگاه اعلام خواهد شد و اطلاع رسانی اولویتها به کلیه محققان در زمینه علوم بهداشتی و محیط زیست در سطح استان صورت گرفته و برنامه ریزی در جهتی خواهد بود که تا حدود زیادی فعالیتهای مرکز در جهت اولویتهای مربوطه باشد.
  2. بستر سازی جهت جذب اعضای هیئت علمی متخصص و مرتبط با فعالیتهای مرکز با عنوان عضو هیئت علمی پژوهش از طریق مکاتبه با معاونت آموزشی جهت اخذ استخدامهای جدید به عنوان هیئت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات علوم بهداشتی و محیط زیست.
  3. طراحی گروههای علمی تحقیقی در مرکز تحقیقات.
  4. برگزاری کارگاههای پژوهشی جهت توانمندسازی محققان استان در زمینه علوم بهداشتی و محیط زیست.
  5. ارائه خدمات مشاوره ای جهت تهیه پروپوزال و اجرای طرحهای تحقیقاتی.
  6. بررسی اولیه طرحهای تحقیقاتی توسط اعضای مرکز تحقیقات و تصویب طرحها جهت ارائه به شورای پژوهشی دانشگاه.
  7. تلاش در جهت انتشار نتایج طرحهای تحقیقاتی در قالب مقالات، خلاصه مقالات، گزارش نهایی و انتشار فصلنامه علوم بهداشتی و محیط زیست.
  8. برقراری ارتباطات بین دانشگاهی و بین المللی.
  9. برنامه ریزی جهت افزایش امکانات تحقیقاتی و افزایش فضای فیزیکی مرکز و نیز جذب کارشناس آزمایشگاه.