رهبری

هیئت موسس

معرفی

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی

شماره تماس

دکتر افشین ملکی

دکترا تخصصی

بهداشت محیط

Maleki43@yahoo.com

 

دکتر بهروز داوری

 

 

 

 

دکتر بهزاد شاهمرادی

دکترا تخصصی

بهداشت محیط

bshahmoradi@gmail.com

 

دکتر عنایت ا... کلانتر

 

 

 

هیوا دارایی

کارشناس ارشد شیمی

hiua.daraei@gmail.com