رهبری

اعضا شورا

اعضا
  1. رویا ابراهیمی (کارشناس ارشد آموزش بهداشت)
  2. افشین ملکی (دکتری تخصصی بهداشت محیط)
  3. بهزاد شاهمرادی (دکتری تخصصی بهداشت محیط)
  4. هیوا دارایی (کارشناس ارشد شیمی)
  5. امید گیاهی (دکتری تخصصی طب کار)
  6. ابراهیم محمدی (دکترا تخصصی سم شناسی)
  7. اسماعیل قهرمانی (کارشناس ارشد بهداشت محیط)
  8. ناصر رشادمنش (کارشناس ارشد بهداشت محیط)
  9. مهدی صفری (دکتری تخصصی بهداشت محیط)
  10. رضارضایی (دکتری تخصصی بهداشت محیط)